Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[05.01.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2022

[30.12.2020] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2021

[02.01.2020]
- ceny povolení
- obežník 2020
- miestny rybársky poriadok

Poskytnuté dotácie

Rok 2021: 1380€

Darujte 2% z dane

Táto stránka neobsahuje aktuálne informácie pre darovanie dane z príjmov za rok 2019, ale za rok 2018. Prosím počkajte na novšie inštrukcie. Za pochopenie Ďakujeme.

Peňažné prostriedky budú adresované priamo MsO SRZ Prešov

Vážení športoví priatelia, rybári

aj za rok 2018 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a tiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už za minulý rok zaplatili. V našom prípade je to možné použiť na:

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s §§ 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

 1. ochrana a tvorba životného prostredia ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd ) ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy odstraňovanie následkov živelných pohrôm stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
 2. podporu a rozvoj telesnej kultúry organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.

Údaje potrebné pre poskytnutie percenta dane:

 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prešov
 • Sídlo: Plzenská č.6, 080 01 Prešov
 • IČO: ‎‎001782090706

Ako venovať 2%(3%) z dane ?

Fyzická osoba – zamestnanec:

 1. Do 17.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 3. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie, alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 4. Tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá:

Fyzická osoba – daňovník si podáva daňové priznanie sám

 1. Ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 2. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Daňové priznanie doručte v lehote do 31.3.2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá:

Právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (minimálne 8 € na 1 prijímateľa).
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2019 na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

POZOR: Ak právnická osoba neposkytla v roku 2018 (a aj počas roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,5% z dane z príjmu. V prípade poskytnutia daru môže poukázať 2% z dane zo svojho príjmu.

Potrebné tlačivá:

Ďakujeme!