Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[01.01.2024] Aktualizované:
- miestny rybársky poriadok

[18.12.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2024

[28.12.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2023
- miestny rybársky poriadok

Poskytnuté dotácie

Rok 2023: 684€

Darujte 2% z dane

Peňažné prostriedky budú adresované priamo MsO SRZ Prešov

Vážení športoví priatelia, rybári

aj za rok 2021 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a tiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už za minulý rok zaplatili. V našom prípade je to možné použiť na:

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s §§ 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

 1. ochrana a tvorba životného prostredia ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd ) ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy odstraňovanie následkov živelných pohrôm stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
 2. podporu a rozvoj telesnej kultúry organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.

Údaje potrebné pre poskytnutie percenta dane:

 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prešov
 • Sídlo: Plzenská č.6, 080 01 Prešov
 • IČO: ‎‎001782090706

Ako venovať 2% (3%) z dane?

Fyzická osoba – zamestnanec:

 1. Do 17.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 3. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie, alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 4. Tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá:

Fyzická osoba – daňovník si podáva daňové priznanie sám

 1. Ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 2. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Daňové priznanie doručte v lehote do 31.3.2023 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá:

Právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (minimálne 8 € na 1 prijímateľa).
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2023 na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Potrebné tlačivá:

Ďakujeme!